Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
CRS ZIROVNICE

ESK RYBSK SVAZ MO IROVNICE

Veden organizace-kontakt Mlde-zvodn drustvo Sportovn revry mstni organizace Historie organizace Sdka organizace Fotogalerie-spchy naich len
Vlov Budna 2009 - Fotografie Najdete ns zde Dtsk rybsk zvody irovnice - BUDN Fotografie - 70.let na organizace
Prodej povolenek 2023 Smrnice GDRP Sazebnk trest 70let ryb v irovnici-video Vlov Vitikrom 2008-video Ryb hody 2013-video Ryb hody 2014-video Ryb hody 2018 Ryb hody 2019 Rybsk krouek-video

Rybi irovnice Vs vtaj na strnkch crszirovnice.wz.cz

Nachzme se na jihu kraje Vysoina, okres Pelhimov. V na organizaci je registrovno 183 len z toho 35 mldee. V pronjmu mme sporovn mimopstruhov revry. Vlastnme sdka a hospodame na 23,5ha. vody, z toho na 17-ti chovnch rybnkch o rozloze 11,5ha. a 12ha sportovn vody. Tyto vody pro sportovn rybolov jsou tvoeny rybnkem Budn 6ha., rybnkem Hutn 6ha. a hornm a dolnm nhonem ve Vletn. Obsdku chovnch i sportovnch vod tvo pevn kapr, tika, amur, candt ale i sumec, pstruh, marna, ln, bl ryba.

----------------------------------------------------------------------------------------

Z dvodu dovolen p. Januky zajiuje prodej od 12.8.2023 do 20.8.2023 Zdenk Jeek po tel. dohod (606345360)

Publicita projekt z OP Rybstv

----------------------------------------------------------------------------------------

Informujeme o zmnch pro rok 2024, kter byli schvleny dne 27.6.2023 konferenc JS v eskch Budjovicch.

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

Informace k oprav pelivu na rybnku Budn. Prce jsou ukoneny a hjen bude ukoneno v nedli 31.10.2021 vetn. Lov vech ryb povolen od 1.11.2021.

Dkujeme za pochopen

----------------------------------------------------------------------------------------

SAZEBNK TREST

V lednu byl JS schvlen nov sazebnk trest za pestupky spchan rybi pi lovu ryb na revrech Jihoeskho zemnho svazu. Tento sazebnk trest je zvazn pro vechny dozor komise mstnch organizac, kterm se budou dit pi een pestupk len MO.

Sazebnk trest

----------------------------------------------------------------------------------------

Foto z Rybch hod 25.9.2018 - sdka irovnice

----------------------------------------------------------------------------------------

GDPR

Nazenm Evropskho parlamentu a Rady . 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochran fyzickch osob v souvislosti se zpracovnm osobnch daj a o volnm pohybu tchto daj a o zruen smrnice 95/46/ES jsme schvlily usnesenm 3/18 dne 24.6.2018 novou smrnici. Smrnice stanovuje pravidla pro zpracovn osobnch daj a pro uplatnn prv souvisejcch se zpracovvnm osobnch daj v rmci innosti RS, z. s., Jakkoliv nakldn s osobnmi daji se d platnmi prvnmi pedpisy. Tuto smrnici mme povinnost zveejnit pro sv leny. Smrnice GDPR RS z.s. MO irovnice

.

----------------------------------------------------------------------------------------

Ven rybi, ven rybky.

Oznamujeme, e legislativn proces zmny povolen doby lovu na mimopstruhovch revrech je spn dokonen. V uplynulch dnech byla podepsna novela vyhlky . 197/2004 Sb., k proveden zkona . 99/2004 Sb., o rybstv, kterou se mn denn doby lovu ryb na mimopstruhovch revrech a byla publikovna ve Sbrce zkon pod . 25/2018 Sb. v stce 14, kter vyla 19.2.2018. Na zklad tto novely plat s innost od 1. dubna 2018 nsledujc denn doby lovu ryb na mimopstruhovch revrech: a) v msci duben, kvten, erven, ervenec, srpen, z od 4 do 24 hodin, b) v msci jen, listopad, prosinec, leden, nor, bezen od 5 do 22 hodin. Tyto povolen denn doby lovu ryb jsou v mimopstruhovch revrech platn ji v tto sezn, resp. od 1. dubna 2018.

----------------------------------------------------------------------------------------

Vron lensk schze RS z.s. MO irovnice se kon dne 24.bezna 2018 od 18.00 hodin ve velkm sle hotelu Artaban.

----------------------------------------------------------------------------------------

Pinmepehled nejdleitjch zmnv Rybskm du, popisech revra blich podmnkch vkonu rybskho prva na revrech eskho rybskho svazu.Ped nvtvou revru nicmn drazn doporuujeme nejen zkontrolovat bli popis revru v soupisu revr, ale i informace na webovch strnkch organizace, kter na revru hospoda. Rozhodujc jsou vdy informace na webovch strnkch, nikoli v paprovm soupisu revr(v prbhu roku mou nastvat zmny, ppadn me bt revr krtkodob hjen napklad z dvodu konn rybskch zvod nebo vysazovn ryb). Zrove pipomnme, e Rybsk d a soupis revr je nedlnou soust povolenky k lovu, a jako takov je vdy nutn ho mt spolen s platnm Rybskm lstkem, lovkovm lstkem a povinnou vbavou vdy pi lovu s sebou!

Zmny vrybskm du, platn pro vechny kraje

Celkov denn lovek lna obecnho je omezen na 4 kusy Do rybskho du se vrac explicitn zkaz podsekvn ryb. Ceny celosvazovch P a MP povolenek Ceny celosvazovch a celorepublikovch povolenek se vsezon 2018 nemn.

Revry Rady RS(www.rybsvaz.cz)

Pro revry N Orlk, N Trnvka a Veslask kanl Raice plat, e pi lovu na nstran rybku se sm pout pouze cel nstran rybka, jej dlka je minimln 15 cm. Minimln dlka vech druh ryb, krom tch, kter maj podle vyhlky . 197/2004 Sb. urenu vy, se stanovuje na 15 cm. Toto ustanoven plat i pro pechovvan nstran rybky. Pro revr N Orlk je rozena vjimka pro 24 hodinov rybolov i na msc z (nov tedy vobdob 16.6. 30.9.).

Stedoesk zemn svaz(www.crs-sus.cz)
Ze soupisu revr budou odebrny dlouhodob zneitn rybnky na Detovick soustav u Kladna, adekvtn nhrada revru bude zveejnna ped zahjenm jarn sezny. Nov budou tak kdispozici MP revry Stren (7ha) a men ndre voblasti Slanho a Vlaimi. Vsezn 2018 nebudou platit stedoesk zemn povolenky na MP revrech Slapy, Vltava 3 a Labe 20. Ceny zemnch povolenek zstvaj beze zmny.

Jihoesk zemn svaz(www.crscb.cz)

Vroce 2018 je zavedena horn mra kapra (K70) na vech revrech. Na mimopstruhovch revrech je upesnna definice lovu mukaenm a na umlou muku. Nov se otevraj MP revry Lhoteck (24ha, oblast Trhovch Svin), pskovna Malkov (2,9 ha) a do zatku sezony bude vyhlen dal revr na nov zakoupenm 2,9 ha rybnku voblasti Milevska. Na N Lipno a N Hnvkovice jsou pro sezony 2018 a 2019 schvleny vjimky MZe pro 24 hodinov rybolov na vymezench stech ndre (bli informace vpopisech revr). Pro rok 2018 se zvyuje cena zemnch povolenek J S pro dospl o 100 K (1500 K MP povolenka, 1600 K P povolenka).

Zpadoesk zemn svaz(www.crsplzen.cz)

Ze soupisu revr bude vyjmut revr Otava 6. Revr vMP reimu. Radbuza 3A nov zskv vjimku MZe pro 24 hodinov rybolov (od 16.6. do 31.8.). Tento reim je nadle platn i na N Hracholusky a Skalka. Ceny zemnch povolenek zstvaj beze zmny.

Severoesk zemn svaz(www.crsusti.cz)

Na revru Chibsk Kamenice 2 si sm lovc ponechat tdn 3 kusy kapra svjimkou msc ervenec a srpen. Na revru ern Nisa 1 je povolen lov vhradn pvla a na umlou muku. Na revrech Labe 1, Labe 2, Labe 3, Oprm, edk II., Nov voda Chuden, kvrovna, Mysliveck rybn a U kostela plat horn mra kapra 70 cm (K70). Na revru Labe 11-12 je nejmen lovn mra okouna 20 cm a tiky 60 cm. Na revru Petri je celoron hjen ln obecn. Na vech revrech je lovc povinen zapsat pisvojen lovky lna a amura bezprostedn po jejich uloven. Ceny zemnch povolenek zstvaj beze zmny.

zemn svaz hl. m. Prahy(www.rybaripraha.cz)

Na vech MP revrech (s vjimkou Vltavy 7 a Vltavy 9) plat zkaz pouvn dvojhk a trojhk vobdob od 1.1. do 15.6. vetn. Na revrech Labe 14 a Labe 19, Labe 21 a Labe 25, Vltava 1, Vltava 1A, Vltava 2, Vltava 15 a Povka 1 nebude od 1.1.2018 platit MP zemn povolenka Hl. m. Prahy (na revrech hospoda Stedoesk zemn svaz). Pro rok 2018 budou oteveny vprbhu sezony nkter nov zskan revry, pro vce informac prbn sledujtewww.rybaripraha.cz. Ceny zemnch povolenek zstvaj beze zmny.

Vchodoesk zemn svaz(www.vcus.regis.cz)

Na revrech Labe 27, Labe 28 a Labe 31 je zskna vjimka pro 24 hodinov rybolov (bli informace vpopisu revru). Na revrech Labe 27, Labe 28, Labe 29, Labe 30, Labe 31, psnk Mlice a Opatovick je lov ryb zlodk povolen. Vkon rybskho prva kon na psnku Kosiky II (revr Bystice 1) a naopak od 1.1. 2018 je obnoven vkon rybskho prva na psnku Mal ( revr Labe 30). Ceny zemnch povolenek zstvaj beze zmny.

zemn svaz RS pro Severn Moravu a Slezsko(www.rybsvaz-ms.cz)

Na revrech Slezsk Harta 1A, Morava 17 A a Stonvka 2A je povolena vjimka zdoby lovu od 00,00 hod. do 04,00 hod vletnm obdob. Celoron hjen lipana podhornho na vech revrech trv i pro seznu 2018. Ceny zemnch povolenek zstvaj beze zmny.

----------------------------------------------------------------------------------------

Dobr zprva pro rybe doivotn rybsk lstek je na svt!

Rybe jist pot, e si nov mohou podit doivotn rybsk lstek. U nebudou muset hldat platnost tohoto nezbytnho rybskho dokladu a chodit jednou za as na ad pro nov. Prvnm listopadem 2017 toti nabyde innost novela vyhlky . 197/2004 Sb., kterou se provd zkon o rybstv a nov zavede (k nedvno zzenmu 30 dennmu rybskmu lstku) jet i doivotn rybsk lstek pro osoby star 15 let. Rybi jist ocen nejen jeho existenci, ale i pzniv poplatek za jeho vydn, kter in 1 000 K. Kdo to s rybaenm mysl opravdu vn a ct, e jde o zlibu na cel ivot, me si od 1. 11. 2017 zajt na ad pro doivotn rybsk lstek a potom si u jen kupovat povolenku k rybolovu ..

Vstcn krok Ministerstva zemdlstv urit rybi ocen!

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

Dne 3.9.2017 se konaj Dtsk rybsk zvody ,,Budn 2017"

Plakt

----------------------------------------------------------------------------------------

JARN RYB HODY

V termnu, kdy v irovnici probhali Velk rybsk zvody, kter jsme byly nuceni z personlnch dvod u nepodat, pipravujeme pro pznivce rybch pochutin, dobr zbavy i s ivou kapelou na 6.5.2017 ,,JARN RYB HODY". Ji osvden akce, kter v srpnovch termnech pilkala velk mnostv lid, bude v letonm roce i v kvtnovm termnu s tm stejnm programem, kter se stle dolauje. Zatm je jist, e opt ochtnte kapra, candta, amura, pstruha, sumce, tiku, lna ... K dobr nlad zahraj tradin Havrani. Snad dothneme do zdrnho konce i velmi oblbenou sout.

-----------------------------------------------------------------------------------------

PRODEJ POVOLENEK 2017 bude na sdkch ve dnech

8. ledna - 9.00 11.00hodin

15. ledna - 9.00 11.00hodin

5. nora - 9.00 11.00hodin

19. nora - 9.00 11.00hodin

5. bezna - 9.00 11.00hodin

19. bezna - 9.00 11.00hodin

Po tomto termnu bude cel rok prodej opt u Zdeka Januky v prodejn PREVI v ulici ikova pod fa. Krsl (bval KP). Pozor dn vyplnn ,,Sum lovk mus kad odevzdat do 15.1. 2016. Pklad vyplnn ,,Sume je v ryb. du str.71 przdn dky mus bt prokrtnuty. Znmka se mus zaplatit do konce dubna, jinak kad mus zaplatit opt zpisn (200k).

-------------------------------------------------------------------------------------------

Jarn Ryb hody

Kdy se neda, tak se neda - po zruen Velkch rybskch zvod jsme Vs informovali, e se msto tchto zvod budou na sdkch konat ve stejnm termnu Jarn ryb hody - jeliko jsme z dvodu vylepen podmnek pro tyto akce zahjily rekonstrukci a rozen socilnho zzem, tak bychom nestihli do 7.kvtna zajistit dstojn podmnky k podn tto akce a musme pro leton rok Jarn ryb hody zruit. O to lep podmnky budou na srpnov ryb hody, kter se budou konat 20.srpna.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Velk rybsk zvody Budn

Bohuel musme vem pznivcv tchto zvod oznmit, e v roce 2016 se tyto zvody z personlnch dvod nemohou uskutenit. Dkujeme tmto za pze vem, kte do irovnice pravideln jezdili. Pokud se Vm lbil i program, kter nsledoval vdy po tchto zvodech, tak Vs zveme ve stejnm termnu (7.5.2016) alespo na ,,Jarn hody", kter se budou konat na sdkch v irovnici, kde se prodv irok kla pochutin, mete si zasoutit o skvl ceny a nebude chybt ani kapela Havrani. Velmi rdi vs zde uvidme, jeliko ze spousty z vs se stali prma kamardi.

----------------------------------------------------------------------------------------------

PRODEJ POVOLENEK 2016 bude na sdkch ve dnech 3. ledna - 8.00 11.00hodin

10. ledna - 8.00 11.00hodin

21. nora - 8.00 11.00hodin

28. nora - 8.00 11.00hodin

13. bezna - 8.00 11.00hodin

27. bezna - 8.00 11.00hodin

Po tomto termnu bude cel rok prodej opt u Zdeka Januky v prodejn PREVI v ulici ikova pod fa. Krsl (bval KP). Pozor dn vyplnn ,,Sum lovk mus kad odevzdat do 15.1. 2016. Pklad vyplnn ,,Sume je v ryb. du str.71 przdn dky mus bt prokrtnuty. Znmka se mus zaplatit do konce dubna, jinak kad mus zaplatit opt zpisn (200k).

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 27. ervna 2015 se na rybnku Budn konaj Dtsk rybsk zvody - od 7.00 zpis zvodnk - od 9.00 zatek zvodu.

Bli informace vem pod Frantiek Housa tel.777204604

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 9.kvtna 2015 se na rybnku Budn v irovnici konaly

VELK RYBSK ZVODY BUDN 2015.

Chytalo se ve dvou kategorich a to KATEGORIE DO 15ti LET a KATEGORII NAD 15 LET. Z celkovho potu 96 astnk bylo v kategorii do 15ti let 13 zvodnk z kterch se nejlpe vedlo Kkovi Aleovi z Pelhimova s celkovm potem 5620 bod. V kategorii nad 15 let zvtzil Rajn Luk z Prachatic s potem 14890 body. Nejt잚 rybu ulovil Blecha Karel z Jantejna a to kapra o vze 5,535 kilogram. Zvodnkm byly rozdny ceny a vtzovi hlavn kategorie byl pedn putovn pohr z perleti. Po zvodu do nonch hodin pokraovala vynikajc nlada, kterou podporovala svm vystoupenm skupina Havrani.

Vsledkov listiny -,,Budn 2015"- ,,Budn 2014"- ,,Budn 2013",,Budn 2012"- ,,Budn 2011"-,,Budn 2010" - ,,Budn 2009"

Fotografie - Budn 2015 - video-- Budn 2014 - video-Budn 2013 - video-Budn 2012 - video- ,,Budn 2011"-,,Budn 2010"-,,Budn 2009"

PARTNEI ZVOD

---------------------------------------------------------------------------------------

Pozor - zmna v prodeji povolenek.Z dvodu ukonen innosti prodejce L. Buka oznamujeme, e nov prodej povolenek provede od 4.ledna kadou nedli a do konce nora (22.2.) od 9.oo 11.00 hodin na sdkch Z. Jeek. Od bezna cel rok potom bude mono povolenku zakoupit v prodejn PREVI u Zdeka Januky v ulici ikova pod fa. Krsl (bvalou KP) oteveno po-p od 13.00 17.00hodin. Mimo tuto dobu pouze po pedchoz domluv. dn vyplnn sume mete vracet nejpozdji do 15.ledna jak na sdkch pi prodeji, tak i v prodejn Previ. Prosm o dn vyplnn sume, kde nezapomete vyplnit souty ryb, dochzku, nzev revru a przdn dky mus bt prokrtl. Ceny a druh povolenek pro rok 2015 zstali stejn, jako v roce 2014. Tel. 606345360 Z.Jeek 723603350 Z.Januka

----------------------------------------------------------------------------------------

Dne 23.srpna 2014 se od 10.00hodin opt konj na sdkch v irovnici ,,Ryb hody", na kterch nebude chybt skupina Havrani a oblben sout o super ceny (televizor, kolo, fotoapart .....) Plakt

Ryb hody 2014-video

---------------------------------------------------------------------------------------

Dne 10.kvtna 2014 se na rybnku Budn v irovnici konaly

VELK RYBSK ZVODY BUDN 2014.

Chytalo se ve dvou kategorich a to KATEGORIE DO 15ti LET a KATEGORII NAD 15 LET. Z celkovho potu 103 astnk bylo v kategorii do 15ti let 13 zvodnk z kterch se nejlpe vedlo Vojtchu Novotnmu ze irovnice s celkovm potem 730 bod. V kategorii nad 15 let zvtzil Kejst Martin z Lodhova s potem 5860 body. Nejt잚 rybu ulovil Mal Frantiek z Kosteln Radoun a to kapra o vze 3,43 kilogram. Zvodnkm byly rozdny ceny a vtzovi hlavn kategorie byl pedn putovn pohr z perleti. Po zvodu do nonch hodin pokraovala vynikajc nlada, kterou podporovala svm vystoupenm skupina Havrani.

Vsledkov listiny - ,,Budn 2014"- ,,Budn 2013",,Budn 2012"- ,,Budn 2011"-,,Budn 2010" - ,,Budn 2009"

Fotografie -Budn 2014 - video-Budn 2013 - video-,,Budn 2012"- ,,Budn 2011"-,,Budn 2010"-,,Budn 2009"

----------------------------------------------------------------------------------------

irovnit rybi maj ,,MISTRYNI SVTA

Dne 4. 7. ervence 2013 se konalo ve Frdku - Mstku mistrovstv svta junior v rybolovn technice, na kter se probojovala i lenka irovnickho rybskho svazu Gabriela Housov (16). Prvn zkuenosti s rybolovnou technikou(RT) zaala zskvat ped 8 lety. Spolu s ostatnmi leny mstn organizace se astnili okresnch kol Zlat udice v RT, kde pomalmi krky pibvali bodky a postupn se probojovali do krajskho kola. Po pr letech strvench v regionlnch zvodech zaala pokukovat i po nrodnm kole, do kterho se v roce 2012 probojovala a zhy byla lenkou drustva, kter vyhrlo Mistrovstv esk republiky v RT. To byl impuls pro reprezentanho trenra, aby nad touto dvenkou zvil pozornost. Po tomto spchu se v letonm roce zastnila eskho pohru, kde bojovala o nominaci na MS junior. Zde skonila druh a rozhodla tak o svm mst v reprezentaci. Tden ped Mistrovstvm svta se nai reprezentanti seli na soustedn, kde 8 hodin denn pilovali pod trenrem Josefem Luxou svoji techniku sloenou z kategori: Muka skish hod mukou na tere, Arenberg hod ,,kapkou na ter rznch prmr,Muka dlka hod mukou do dlky, Skich hod ,,kapkou na tere stejnch prmr, Zt dlka hod ,,kapkou do dlky. To se jak se zd dokonale podailo, jeliko po prvn discipln byly esk juniorky na druhm mst. Po druh discipln se u dostali do ela drustev a toto msto u neopustili, ale jednoduch to nemli, jeliko na n z druhho msta nepjemn dotrali reprezentantky Polska. Nakonec v posledn discipln hodem zt do dlky, kde se he okolo 60 70m rozhodl cca 1,5cm ve prospch naich dvat a stali se MISTRINMI SVTA v rybolovn technice v drustvu juniorek spolu s Kateinou Markovou z Psku, kter jet toto umstn vyperkovala prvnm mstem v jednotlivcch.

A co na to Gaba, kter byla v jednotlivcch celkov sedm: ,,Stran jsem se po nominaci na mistrovstv tila, ale m vc se blilo, tm vt nervozita se objevovala pece do repre se mlo kdo dostane. Samozejmn jsem mla strach abych to celmu drustvu nezkazila, ale ve tvrt a pt discipln jsem to dala a do finle (postupuje prvnch est) a tak to ze m spadlo. Nakonec kdy u jsme dreli pohr za titul v ruce, tak jsme si vichni dali koleko slvy - dodala s velkou levou.

Drustvo juniorek, mistrovstv svta , Frdek Mstek 4. 7.7. 2013:

1. Czech republic 835,665bod Markov Kateina 460,885b + Housov Gabriela 374,780b

2. Poland 835,420bod Oliwia Moko 439,195b + Kornelia Halicka 396,225b

3. Germany 787,675bod Nathali Strauch 394,200b + Christin Pfeiffer 393,475b

Dne 11.kvtna 2013 se na rybnku Budn v irovnici konaly

VELK RYBSK ZVODY BUDN 2013.

Chytalo se ve dvou kategorich a to KATEGORIE DO 15ti LET a KATEGORII NAD 15 LET. Z celkovho potu 113 astnk bylo v kategorii do 15ti let 19 zvodnk z kterch se nejlpe vedlo Neumanovi Ladislavovi s celkovm potem 11600 bod. V kategorii nad 15 let zvtzil a 7denn rybsk zjezd do panlska na Rio Ebro vyhrl ermk Martin z Babic s potem 20120 body. Nejt잚 ryba byl uloven Vorlem Jim kapr o vze 4,2 kilogram. V odpolednch hodinch sice prelo, ale i pesto vldla vborn atmosfra. Jedinm rmem na na rybskm klidu byla na pilehlm soukromm pozemku nepovolen technoprty bez vdom majitele. Po jednn s majitelem pozemku tuto akci zruil. Zvodnkm byly rozdny ceny a vtzovi hlavn kategorie byl pedn putovn pohr z perleti. Po zvodu do nonch hodin pokraovala vynikajc nlada, kterou podporovala svm vystoupenm skupina Havrani.

PARTNEI ZVOD

Vsledkov listiny - ,,Budn 2013",,Budn 2012"- ,,Budn 2011"-,,Budn 2010" - ,,Budn 2009"

Fotografie - Budn 2013 - video-,,Budn 2012"- ,,Budn 2011"-,,Budn 2010"-,,Budn 2009"

Pokud mte jakkoliv pipomnky k tmto zvodm, nevhejte ns informovat na e-mailu: rybarizirovnice@seznam.cz


PARTNEI RYBSKHO KROUKU

Po dvou letech, kdy se konali na rybnku Budn, se opt navrtili do irovnickch vod dne 16. a 18. dubna 2010 na rybnk HUTN ,,NOMINAN ZVODY ODBORU PLAVAN V KATEGORII KADET A JUNIOR" Tyto zvody se konali za elem vbru reprezentace R na MS. Zastnilo se 33 zvodnk z toho:

5 kat. ,,eny",10kat. ,,JUNIOR" do 14let,18 kat. ,,JUNIOR" do 18let.

Vsledkov listiny,,Hutn 2010" - Fotografie"